Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.05.2023 r. do 29.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2023 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu lub na adres Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2023 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: biuro@prabuty.pl

W sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu ww. projektem zmiany studium, dokumentacją planistyczną i prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego dokumentu.

Z ww. dokumentami można zapoznać się w dniach od 05.05.2023 r. do 29.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 11,
w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@prabuty.pl w terminie do 20.06.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.

Szczegółowe informacje, jak również projekt planu i prognozy oddziaływania znajdują się na stronie: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5449