Na przykładzie sprzedaży działki nr 95/45 znajdującej się przy ul. Kisielickiej w Prabutach podajemy szczegółową procedurę sprzedaży zaznaczając, że na każdym etapie jest ona podana do publicznej wiadomości w dostępnych kanałach komunikacyjnych.

  1. W dniu 22.06.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zatwierdził projekt podziału działki nr 95/40 zlokalizowanej przy ul. Kisielickiej na działki nr 95/45 o pow. 0,1660 ha oraz nr 95/46 o pow. 0,0058 ha.
  2. W dniu 22.09.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. Nieruchomość 95/45 o pow. 0,1660 ha została wyceniona na 82 904,00 zł netto.
  3. W dniu 19.10.2022 roku został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Wśród nieruchomości znalazła się działka nr 95/45 o pow. 0,1660 ha. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w UMiG, na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty (bip.prabuty.pl) oraz w lokalnej prasie PULS Kwidzyna.
  4. W dniu 05.04.2023 roku ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną w Prabutach przy ul. Kisielickiej nr dz. 95/45. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie bip.prabuty.pl oraz w lokalnej prasie PULS Kwidzyna.
  5. W dniach od 2 – 23 maja 2023 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęły 4 wadium od zainteresowanych kupnem działki.
  6. W dniu 30 maja 2023 roku przeprowadzono I przetarg na sprzedaż nieruchomości, w którym objęta była dz. Nr 95/45. Dopuszczonych do przetargu było 4 zainteresowanych na podstawie wpłat wadium. Działka została zbyta w kwocie 83734,00 zł + 23% podatku VAT.
  7. W dniu 7 lipca 2023 roku podpisano akt notarialny.