Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda” prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 6 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem:

do zebrania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
i nadziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2m3,
do retencjonowana wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).
Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach programu powinno umożliwiać zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości  oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

Założyć konto w Portalu Beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu Beneficjenta w sekcji Pytania i odpowiedzi.
Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie w Menu >Dedykowana oferta dla Beneficjenta (formularze wniosków)> Programy i konkursy>Moja Woda. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.
Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk.
Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu Beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP
Regulamin naboru oraz szczegółowe informacje dostępne są na stornie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem „Moja woda”, zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej mojawoda@wfos.gdansk.pl

Telefon do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: tel. 58 743 18 31.