Największe inwestycje związane są z realizacją Projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prowadzone są remonty świetlic w Kleczewie, Laskowicach i Trumiejkach oraz pomieszczeń w budynku byłej OSP Prabuty przy ul. Reymonta. Po zakończeniu remontów w pomieszczeniach realizowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach placówek wsparcia „Centralnej Kuźni Młodych”. Ogólny koszt remontów obiektów wynosi około 2 mln złotych.

  • Modernizacja świetlicy w Laskowicach: Wykonawca firma RemBud – Krzysztof Paziewski z Kwidzyna; koszt 319 tys. zł; termin zakończenia prac sierpień.
  • Modernizacja świetlicy w Kleczewie: Wykonawca BRT Arkadiusz Krzemiński z Rozpędzin; koszt 442 tys. zł; termin zakończenia prac sierpień.
  • Modernizacja świetlicy w Trumiejkach: Wykonawca firma RemBud – Krzysztof Paziewski z Kwidzyna; koszt 489 tys. zł; termin zakończenia prac wrzesień.
  • Modernizacja budynku po OSP w Prabutach: Wykonawca firma RemBud – Krzysztof Paziewski z Kwidzyna; koszt 789 tys. zł; termin zakończenia prac to wrzesień.

Kolejną inwestycją remontową jest drugi etap przebudowy toalet w szkole podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. Modernizacja toalet na I piętrze starego budynku szkoły jest niezbędną inwestycją. Dzięki niej od września uczniowie będą mogli korzystać z pełni funkcjonalnych i komfortowych toalet. Koszt zadania wynosi 100 tys. złotych. Wykonawcą jest firma MALBUD Andrzej Korytkowski w Kwidzyna. Termin zakończenia prac przewidziany jest na sierpień.

Trwa również przebudowa ulicy Cisowej. Zakres prac polega na wymianie wodociągu, przyłączy, usunięciu kolizji mediów, wykonaniu nawierzchni ulicy z kostki betonowej, wykonaniu chodników po obu stronach ulicy oraz zjazdów do posesji, urządzeniu zieleni, oznakowaniu ulicy. Przebudową objęte jest ok.  360 m ulicy. Inwestycję realizuje Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Kamiński z Prabut. Wartość inwestycji to 650 tys. złotych. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na wrzesień.

Kolejne inwestycje drogowe realizowane na terenie naszej gminy są inwestycjami prowadzonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

  • Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 522. Inwestycja jest już w końcowej fazie, a remontem objęty jest ostatni odcinek tej drogi biegnący przez Kołodzieje i Pilichowo o długości 4,1 km. Inwestycję prowadzi firma Strzelbud z Prabut. Koszt zadania to ponad 1,7 mln złotych.
  • ZDW przeprowadziło również remont przejścia dla pieszych przy ul. Jagiełły. Modernizacja polegała na wymianie nawierzchni przejścia dla pieszych na asfaltową, ustawienie aktywnych znaków, wykonaniu dojścia do przejścia dla pieszych od strony marketu DINO i garaży oraz oznakowanie poziome przejścia. Wykonawcą inwestycji była firma Strzelbud z Prabut koszt zadania wyniósł 100 tys. zł przy 40 tys. udziału gminy w inwestycji.

Na stadionie przy ul. Polnej rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu. Inwestycja, która obejmuje teren placu za budynkiem OSP jest realizowana dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pod nazwą: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjno – edukacyjnego w Prabutach przy ul. Polnej”  współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  PROW 2014-2020. Zakres zadania to budowa miasteczka rowerowego. Dzięki niemu dzieci i młodzież w komfortowych i bezpiecznych warunkach będzie mogła zdawać egzaminy na kartę rowerową, placu zabaw tzw. linarium, odwodnieniu terenu oraz urządzeniu zieleni i małej architektury. Zadanie wykonuje Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD z Gdakowa. Wartość inwestycji to 230 tys. zł. Termin zakończenia prac to październik 2021 roku.

Rozpoczęła się również inwestycja związana z budową wodociągu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej ulicy Daszyńskiego w Prabutach. Wykonawcą inwestycji jest E.B.I GreenSky z Wąbrzeźna. Koszt inwestycji to 200 tys. złotych termin wykonania inwestycji wrzesień b.r.

Ostatnią, najmniejszą inwestycją, jednakże niemniej istotną, jest budowa bramy wjazdowej na plac konkatedralny od strony ul. Jagotty. Dzięki otwarciu tej części placu mieszkańcy będą mieć łatwiejszy dostęp do świątyni. Budowa bramy usprawni również ruch pojazdów przy konkatedrze. Wykonawcą zadania jest firma PHUP Leszek Słowiński z Prabut. Koszt inwestycji wynosi 25 tys. złotych.