Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 852 ze zm.), sejmik województwa po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W związku z powyższym, informujmy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1155/307/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie pomorskim. Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag do planowanej powierzchni uprawy w roku 2022 na terenie danej gminy. Uwagi zgłaszać można do 23 grudnia 2021 r.

Informacje przyjmowane będą w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku u1. Augustyńskiego 2, I piętro, pokój nr 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.mudlaff@pomorskie.eu

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego