Informujemy, że podczas sesji w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały m.in. w sprawie:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2016.
  Radni po rozpatrzeniu zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2016.
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
  Po zapoznaniu się:

  • ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2016 rok;
  • ze sprawozdaniem finansowym;
  • z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2016 rok;
  • z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Prabuty na dzień 31.12.2016 roku;
  • ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach
   Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 • zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok .

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Informujemy, że obrady sesji są transmitowane online: http://kamery.danar.net.pl/urzad/

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz