Po rozpoczęciu obrad złożono podziękowania oraz wręczono kwiaty dla byłego Komendanta Komisariatu Policji w Prabutach nadkom. Zbigniewa Kołodziejskiego oraz powitano nowego Komendanta kom. Jarosława Kowalskiego, a także powitano nowego Prezesa Szpitala Specjalistycznego w Prabutach p. Bogdana Łęskiego.

Informujemy, że podczas sesji w dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały  Nr  192 – 196 m.in.:

 1. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Prabutach.
  Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej stanowi załącznik do uchwały.
 2. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2013-2017”.
  Przeznaczono do zasiedlenia lokale opuszczone przez obecnych najemców jako lokale socjalne w następujących budynkach:

  Lp. Adres budynku Nr Pow. użytkowa m2 Ilość lokali mieszkalnych
  1. Polna 12 268,18 8
  2. Reja 1a 47,49 2
  3. Kamienna 1 90,00 3
  4. Kołodzieje-Sobolewska 29 58,32 1
  5. Kopernika 3 150,91 4
  6. Kopernika 7 103,22 2
  7. Kraszewskiego 2a 71,09 2
  8. Krótka 1 288,76 6
  9. Miła 8 116,72 3
 3. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Warszawskiej 6-8 w Prabutach.
  Wyrażono zgodę na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Warszawskiej 6-8 w Prabutach na okres 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanych w Gontach.
 5. zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto:

Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” za 2016 rok.

Sporządziła:
Kamila Wiśniewska
Asystent Burmistrza

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz