Informujemy, że podczas sesji  w dniu 27 kwietnia  2016 roku Rada Miejska w Prabutach  podjęła  uchwały  m.in. w sprawie:

  1. przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016-2032. Realizacja Programu wpłynie na poprawę warunków ochrony zdrowia i życia ludności, przyniesie korzyści w sferze społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Przewiduje się, że w dalszym ciągu głównym źródłem finansowania programu będą środki własne właścicieli obiektów budowlanych, na terenie których znajduje się azbest. Gmina dofinansowywać będzie realizowane przez nich przedsięwzięcia ze środków pozyskanych z funduszu ochrony środowiska, ewentualnie ze środków własnych. Wysokość udzielanego dofinansowania zależna będzie od możliwych do pozyskania, czy też zaplanowanych w budżecie na ten cel środków.
  2. zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok  m.i. z tytułu dotacji celowej na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

Uchwały  dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację  o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz