Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 18 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła 15 uchwał Nr  13 –  27 w sprawie:

 1. zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 2. ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
 3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym  programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 4. określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
 5. dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XLIII/248/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
 6. obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok;
 7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 8. uchylenia uchwały Nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów;
 9. ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty;
 10. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu;
 11. wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty;
 13. zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok;
 14. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2019 – 2027;
 15. uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;

Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości  51.010.000,- zł, w tym:  dochody bieżące  w wysokości 49.937.000,- zł, dochody majątkowe w wysokości 1.073.000,- zł

Wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości  53.527.000,- zł, w tym: wydatki bieżące  w wysokości 49.927.000,- zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.600.000,- zł.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

 1. radni wysłuchali informację kierownika robót dotyczącą postępu prac przy modernizacji drogi 521 Prabuty – Kwidzyn;
 2. Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami kadencji 2018 – 2023.

Sporządziła: Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski