Z dniem 1 lipca 2023 r. w życie weszła ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z zaświadczeniem burmistrza potwierdzającym okres pełnienia funkcji.

Świadczenie przysługuje osobom pełniącym aktualnie funkcję sołtysa i byłym sołtysom, którzy: ukończyli 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, pełnili funkcję sołtysa przez co najmniej przez 2 kadencje nie mniej niż 8 lat,  na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Możliwe jest również uzyskanie świadczenia przez osoby, które były sołtysami przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jeżeli następnie pełniły funkcję sołtysa na podstawie tej ustawy. Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na terenie gminy Prabuty na podstawie posiadanych dokumentów.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, które nie zachowały się lub zostały przekazane do Archiwum Państwowego, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 złotych.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Wniosek – zaświadczenie o funkcji pełnienia sołtysa

Wniosek – zaświadczenie o funkcji pełnienia sołtysa