Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • dla terenu eksploatacji kruszyw w obrębie ewidencyjnym Gonty, w gminie Prabuty,
  • w obrębie ewidencyjnym Rodowo, gmina Prabuty.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty lub na e-mail biuro@prabuty.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły w obwieszczeniu: https://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=5517