Szanowni Mieszkańcy

W miesiącu marcu na zlecenie gminy w wybranych punktach miasta przeprowadzony został pomiar ogólny zanieczyszczeń powietrza. Badania powietrza przeprowadzone zostały z użyciem latającego drona.

Celem przeprowadzonych badań było wykrycie emisji zanieczyszczeń takich jak: HCL – chlorowodór, HCN – cyjanowodór, VOC – lotne związki organiczne, HCHO- formaldehyd, PM10 wskaźnik zawartości pyłów o średnicy do 10 μm w μg/m3, PM2,5 wskaźnik zawartości w μg/m3 pyłów o średnicy do 2,5 μm.

Na podstawie wykonanych pomiarów nie stwierdzono przekroczenia wartości alarmowych wskaźników VOC (Lotne Związki Organiczne), HCL, HCN i HCHO, które z praktyki uprawdopodobniałyby spalanie niedozwolonych substancji.

W rejonie ulic: Kisielicka, Obrońców Westerplatte, Kuracyjna, Brzozowa, Sportowa, Lipowa, Pusta, Akacjowa, Chodkiewicza, Sikorskiego, Patyry zidentyfikowano natomiast obszary gdzie stężenie PM10 przekraczało wartości dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze apelujemy do Mieszkańców o podejmowanie działań, zmierzających do ograniczenia emisji zamieszczeń, przede wszystkim poprzez wymianę starych niskoefektywnych kotłów węglowych i zastosowanie w ich miejsce nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła. W kotłach na paliwa stałe spełniających normy konieczne jest natomiast stosowanie wysokiej jakości paliwa.

Konieczność likwidacji źródeł ciepła niespełniających norm, warunki zastosowania poszczególnych nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł ciepła na poszczególnych nieruchomościach regulują m.in. przepisy przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego w celu ochrony jakości powietrza na terenie województwa pomorskiego tzw. Uchwał antysmogowych t.j.:

  1. uchwały Nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”) oraz
  2. uchwały Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa poza miastami”)

Obowiązki właścicieli nieruchomości, wynikające z przyjęcia w/w aktów prawnych przedstawione zostały w formie opisowej i graficznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Prabuty. Poniżej znajduje się bezpośredni link do w/w informacji.

https://www.prabuty.pl/zmiany-zmierzajace-do-poprawy-jakosci-powietrza-na-terenie-wojewodztwa-pomorskiego/

Przypominamy również, że właściciele/współwłaściciele budynków, lokali mieszkalnych przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji systemu ogrzewania mogą ubiegać się o dotację na ten cel ze środków budżetu gminy.

Dotacje do modernizacji systemu ogrzewania udzielane są na podstawie Uchwały Nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są na bieżąco, do wyczerpania środków budżetowych na dany rok.  W 2021 roku w budżecie gminy na ten cel zaplanowano kwotę: 100 tyś. zł zł. Kwota dotacji udzielonych ze środków budżetu gminy wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Łącznie w latach 2015-2020 udzielono dotacji w kwocie: 425 tyś. zł. Całkowita kwota realizacji przedsięwzięć poniesiona przez Mieszkańców w latach 2015 – 2020 wyniosła około: 2 mln. zł. W wyniku realizacji programu dotacyjnego w latach 2015-2020 nastąpiło: zmniejszenie ilości użytkowanych paliw stałych – węgla różnego asortymentu, powodujących największe zanieczyszczenie powietrza o ok. 780 ton. W wyniku modernizacji systemu ogrzewania nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci gazów i pyłów. W wyniku modernizacji systemów ogrzewania i zaprzestania użytkowania węgla w latach 2015-2020 nastąpiło również zmniejszenie ilości powstających odpadów paleniskowych w postaci popiołów o około 83-95 Mg.

Jednocześnie przypominamy również, że właściciele/współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą przy wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzając niezbędne prac termomodernizacyjne budynku skorzystać mogą z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” znajdują się pod poniższymi linkami.

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon