Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach informuje, że do dnia 10 listopada 2022 r. samorządy mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023. Miasto i Gmina Prabuty przystępuje do ww. naboru.
Po uzyskaniu dotacji na jego realizację będzie można składać wnioski o przyznanie tej formy pomocy, o czym Państwa poinformujemy odrębnym komunikatem.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).