Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWiK Sp. w Prabutach informuje, że zakończyło realizację dużej inwestycji z zakresu wodno – kanalizacyjnego. Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach z 50 % umorzeniem kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  Inwestycja była realizowana w ramach konkursu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Stacja Uzdatniania Wody w Sypanicy jest w pełni zautomatyzowana, została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie ochrony środowiska i kontroli jakości dostarczanej wody. Zwiększono wydajność technologiczną stacji do 35 m3/h. Zaprojektowano wzrost o 5 [m3/śrh]. Biorąc pod uwagę zmienne zapotrzebowanie na wodę w lato i zimą oraz w dzień i w nocy zaprojektowano odpowiedni zbiornik retencyjny oraz wydajną pompownię, realnie wzrost wydajności poprzez modernizację wzrósł o około 50% w stosunku do poprzedniego rozwiązania. Przypominamy, że w 2011 roku Miasto i Gmina Prabuty zakończyła modernizację głównej Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach korzystając z dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Modernizacja SUW w Sypanicy zamyka realizację  głównych założeń wieloletniego programu porządkowania gospodarki wodnej w gminie Prabuty.

Lokalna oczyszczalnia ścieków w Laskowicach wraz z siecią kanalizacyjną o długości 590 mb zbiera ścieki z centrum wsi, w tym z budynku komunalnego zamieszkanego przez 35 mieszkańców i świetlicy wiejskiej. Została zaprojektowana w technologii złóż obrotowych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa PEWiK Sp. w Prabutach przygotowuje się do kolejnej inwestycji polegającej na budowie wodociągu i lokalnej oczyszczalni ścieków w Grażymowie. Tym razem dofinansowanie w wysokości 100 % wydatków kwalifikowanych uzyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakończenie i oddanie do użytkowania zaplanowano na koniec 2023 roku.

Foto przed inwestycją:

Foto po przebudowie SUW w Sypanicy: