ue-2016

W dniu 6 października br. w sali herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 11.3 – Gospodarka wodno-ściekowa. Miasto i Gmina Prabuty znalazła się w gronie 26 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie.

W ciągu najbliższych 2 lat będziemy realizowali projekt zakładający rozbudowę, przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 8 461 961,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO wyniesie 5 391 810, 86 zł.

W imieniu Miasta i Gminy Prabuty umowę podpisali Burmistrz Marek Szulc oraz Skarbnik Elżbieta Wykner.