Do 30 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty można składać wnioski o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach, która ustanowiona została w celu inspirowania działalności kulturalnej i promowania osiągnięć w sferze kultury.
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
1) Rada Miejska w Prabutach;
2) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty;
3) Mieszkańcy miasta i gminy Prabuty w liczbie co najmniej 10;
4) Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające swoją siedzibę na terenie miasta lub gminy Prabuty.

Tryb składania wniosków i zasady przyznawania Nagród określa Regulamin przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowiący załącznik do uchwały nr LXX/460/2023 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Poniżej uchwała Rady miejskiej w Prabutach oraz wzór wniosku do pobrania.

Zał. nr 1. Uchwała Rady Miejskiej w Prabutach nr LXX-460-2023 z 27.09.2023

Zał. nr 2. Wniosek o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach