Po rozpoczęciu obrad sesji wręczono kwiaty i złożono gratulacje dla p. Agaty Kowalskiej Mistrzyni Polski Juniorek w chodzie na dystansie 3000 m.

Informujemy, że podczas sesji w dniu 29 marca 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 184 – 191 m.in.:

 1. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

  Ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty, na okres  od 1 września 2017 r.  do 31 sierpnia 2019 r. (zał. Nr 1 do  uchwały).
  Ustalono plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, a także określono granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. ( zał. Nr 2 do  uchwały).
  Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach z siedzibą w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 6, 82 – 550 Prabuty, włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach z siedzibą w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty,  na następujących warunkach:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach rozpoczyna swoją    działalność  w dniu 1 września 2017 r.
  2. Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach zakończy swoją działalność z dniem  31 sierpnia 2017 r.
 2. w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty obejmuje:

  1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
  2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
  3. Odławianie bezdomnych zwierząt;
  4. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
  5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  6. Usypianie ślepych miotów;
  7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
  8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  9. Plan znakowania zwierząt w gminie;
  10. Wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób wydatkowania tych środków.
 3. w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła.

  Określono zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z  modernizacją systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem. Szczegóły zawarte sa w załączniku do uchwały.

 4. o zmianie uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Prabuty konsultacji społecznych w sprawie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego.

  Wprowadzono kilka zmian w Regulaminie Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego, między innymi :

  • W ramach Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty dotyczące Miasta Prabuty;
  • Koszt zgłoszonego projektu nie może przekraczać kwoty 50.000 zł.;
  • Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Miasta Prabuty, którzy najpóźniej w ostatnim dniu głosowania ukończyli 16 lat;
  • Określono sposób głosowania i dostosowano wzór karty do głosowania;
  • O kolejności projektów na karcie do głosowania decyduje losowanie;
  • W przypadku, gdy koszt kolejnego projektu przekracza pozostałą kwotę na realizację Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok, może on wejść do realizacji pod warunkiem ograniczenia jego zakresu, co może nastąpić tylko za zgodą wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca nie wyrazi na to zgody, do realizacji skierowane zostaną następne projekty, których koszt mieści się w pozostałej kwocie.
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

  Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 7 tys. zł.  z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 6. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 7. zmian wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz