Informujemy, że podczas sesji w dniu 22 lutego 2017 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 177 – 183 m.in.:

 1. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
  Właściciel domku letniskowego wniósł skargę do Wojewody Pomorskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, dotyczącą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po szczegółowym rozpatrzeniu Rada uznała skargę za bezzasadną.
 3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  W projekcie ustalono plan sieci publicznych szkół podstawowych a także określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (zał. Nr 1 do uchwały).
  Ustalono plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, a także określono granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (zał. Nr 2 do uchwały).
  Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach z siedzibą w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 6, 82 – 550 Prabuty, włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach z siedzibą w Prabutach przy ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty, na następujących warunkach:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach rozpoczyna swoją działalność w dniu 1 września 2017 r.
  2. Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
  4. Ustalono projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych, a także określono granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty od dnia 1 września 2019 r. ( zał. Nr 3 do uchwały).
 4. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Prabutach przy ul. Polnej.
  Wyrażono zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości z wybudowaną kanalizacją sanitarną na działce nr ewidencyjny 146/10 o pow. 989m2 w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 5. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach na 2017 rok.
 6. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
  Od 1 marca 2017 roku miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach składa się z:
  wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5.900, – złotych
  dodatku funkcyjnego w wysokości 1.900,- złotych
  dodatku za wieloletnią pracę określonego odrębnymi przepisami,
  dodatku specjalnego w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 7. zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto :

 • Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.
 • Radnym przedstawiono również inicjatywę prabuckiej młodzieży w sprawie toru rowerowego Pumptracka.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz