Informujemy, że podczas sesji w dniu 28 września 2016 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały Nr 154 -157 m.in. w sprawie:

  • Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023.
    Cele i zadania do realizacji w ramach programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Prabuty zawarte są na stronie 82 „ Programu Ochrony Środowiska…“ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/154/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2016 roku. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.
    Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 6.992,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład których wchodzą: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
  • zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc przedstawił informację o działalności za okres między sesjami.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz