Uprzejmie informujemy, że podczas sesji w dniu 10 listopada 2018 roku Rada Miejska w Prabutach podjęła  dwie uchwały dotyczące spraw finansowych Nr 11 i Nr 12.

1.   Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2018 – 2027 Miasta i Gminy Prabuty.

Dochody:

Dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok zaplanowano w wysokości 58.682.447,20 zł w tym: dochody bieżące – 52.688.076,25 zł, dochody majątkowe – 5.994.370,95 zł

Wydatki:

Wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok zaplanowano w wysokości 66.606.523,20 zł w tym: wydatki bieżące – 52.687.965,56 zł, wydatki majątkowe – 13.918.557,64 zł

Przychody :

Przychody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok zaplanowano w wysokości 9.275.276,- zł w tym: emisja obligacji – 9.000.000,- zł, wolne środki – 275.276,- zł

Rozchody :

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.351.200,- zł w tym: wykup obligacji – 1.200.000,- zł, spłata pożyczki – 151.200,- zł.

2.    Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

Zmiany przedstawiają się następująco: zmiany planów wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty – zmniejszenie o kwotę 600.000,- zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planów wydatków majątkowych o kwotę 600.000,- zł.

Wszystkie Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto:

  • radni poruszali bieżące sprawy dotyczące: remontów chodników, ulic i dróg na terenach wiejskich, ustawienia znaku drogowego w Gontynie, budowy chodnika na ul. Malborskiej, remontów łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2, ustawienia znaku drogowego „ Zakaz postoju” po prawej stronie na ul. Obrońców Westerplatte,  ustawienia luster drogowych na ul. Mickiewicza i Reymonta oraz na ul. Sanatoryjnej.
  • radni wyrazili swoje zaniepokojenie prowadzonymi pracami przy remoncie drogi 521 a zwłaszcza przy budowie ronda w Prabutach i postanowiono zaprosić przedstawiciela PBD celem bliższego zapoznania się z realizacja prac.
  • radni pytali również o przetarg na dowóz dzieci do szkół.

Wyjaśnień w poruszonych sprawach udzielił Burmistrz Miasta i Gminy p. Marek Szulc.

Sporządziła:
Inspektor Jadwiga Panasiuk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz Jan Wiśniewski