W związku z zakończeniem realizacji projektu „Aktywnie w Gminie Prabuty”, który był realizowany od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, informuje się, iż po zakończeniu realizacji projektu, zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu do dnia 31.10.2026 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach jako realizator projektu wykazuje gotowość do świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Seniora, usług wsparcia rodziny w Placówce Wsparcia Dziennego w miejscowościach: Prabuty, Laskowice, Kleczewo i Trumiejki, jak również gotowość świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez beneficjentów.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty pod numerem tel. 55 261 71 14 lub 55 261 71 16.

Serdecznie zapraszamy.

Trwałość rezultatów projektu