Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dzierzgoń, w obrębach ewidencyjnych Julianowo, Gonty oraz Górowychy, w gminie Prabuty (OBSZAR 3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.10.2023 r. do 13.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.10.2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2023 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@prabuty.pl

Szczegóły w obwieszczeniu: https://bip.prabuty.pl/art,5677,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-terenow-polozonych-w-sasiedztwie-jeziora-dzierzgon-w-obrebach-ewidencyjnych-julianowo-gonty-oraz-gorowychy-w-gminie-prabuty