Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty.

W dniu 17 czerwca 2017 r. po raz kolejny zmianie uległy przepisy regulujące kwestie związane z wycinką drzew, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowymi zasadami wycinka drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dokonać należy, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wycinka drzew, o obwodach pni, mierzonych na wysokości 5 cm niższych niż wskazane powyżej nie wymaga uzyskiwania zezwolenia oraz dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew zawierać musi: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie zawierać wszystkich wskazanych powyżej elementów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w drodze postanowienia, nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzony zostanie protokół. Po dokonaniu oględzin Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty może wnieść sprzeciw wobec planowanej wycinki drzew w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:
  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody, tj.: parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000;

Do planowanej wycinki drzew Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wnosi sprzeciw:

 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia;

Należy mieć na uwadze, że w myśl nowych zasad jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzew Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Poniżej załączamy druk zgłoszenia wycinki drzewa.

thumbnail of 201706 druk zgłoszenia wycinki drzewa