Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2019 roku.

Ogłosznie wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3122,zapraszamy-do-wspoltworzenia-rocznego-programu-wspolpracy-miasta-i-gminy-prabuty-z-organizacjami-pozarzadowymi