Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Termin składania wniosków: 14.05.2018 – 28.05.2018

Ogłoszenie nr 13/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami gmin PLGD

Ogłoszenie nr 14/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Włączanie osób z grup defaworyzowanych w życie społeczne obszaru PLGD

Ogłoszenie nr 15/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze PLGD

Ogłoszenie nr 16/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki

Ogłoszenie nr 17/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększanie liczby ofert turystycznych na obszarze PLGD

Ogłoszenie nr 18/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Tworzenie nowych przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD

Ogłoszenie nr 19/2018

ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój już istniejących przedsiębiorstw wspierających społeczny i gospodarczy rozwój obszaru PLGD

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6, 82-500 Kwidzyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.powislanskalgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW.