Zapraszamy do współpracy nad rocznym programem współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2017 roku.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.