Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty do dnia 26 stycznia 2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.