Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Rodzaj zlecanego zadania publicznego: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacja gminnych zawodów motocrossowych w Prabutach.

Więcej informacji na stronie http://bip.prabuty.pl/index.php?c=article&id=3124