Obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z 31 maja 2017 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.
 9. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2016 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
 13. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz