Obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach. Po rozpoczęciu obrad sesji nastąpi złożenie podziękowań dla byłego Komendanta Komisariatu Policji w Prabutach oraz powitanie nowego – kom. Jarosława Kowalskiego.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z 29 marca 2017 roku.
 4. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w sprawie funkcjonowania Szpitala.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres od  29 marca 2017 roku.
 6. Wnioski i zapytania.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z  dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2013-2017”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Warszawskiej 6-8 w Prabutach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanych w Gontach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.
 14. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 24 kwietnia 2017 roku  (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz