Obraday XLVIII  (48) zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z 30  maja 2018 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr uchwały Nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XL/240/2014 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2017 rok.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad wykonaniem budżetu Miasta i Gminy Prabuty za 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
 15. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 20 czerwca 2018 roku ( środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XLVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz