Obrady XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 25  kwietnia 2018  roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z 28 marca 2018 roku.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za rok 2017”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Wandzie Angielskiej – Koniszewskiej upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach mieszkaniowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej w Trumiejkach 59 w gminie Prabuty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.
 12. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

U W A G A:

W dniu 23 kwietnia 2018 roku  (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 • Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XLVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 • Sprawy organizacyjne komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Piotr Andrzej Janiewicz