Działając na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Prabutach w/s wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag oraz propozycji zmian do przedstawionego projektu w/w uchwały. Uwagi oraz propozycje zmian do uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 26.02.2019r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@prabuty.pl

Więcej na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3411,konsultacje-spoleczne-ws-wykazu-kapielisk-na-terenie-miasta-i-gminy-prabuty