Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie http://bip.prabuty.pl/art,3369,konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2019-roku