Serdecznie zapraszamy na IV Rajd Rowerowy „Pamięci Kresowian”, który odbędzie się 14 lipca 2018 roku i rozpocznie o godzinie 10:30 na stadionie Sanatorium w Prabutach.

Zgłoszenia do uczestnictwa w rajdzie przyjmowane będą na stronie www.elektronicznezapisy.pl a także w biurze zawodów (stadion Sanatorium) w dniu 14.07.2018 od godz. 8:00 do godz. 10:15.

Regulamin rajdu prezentujemy poniżej.

I. Cel rajdu

1. Upamiętnienie Martyrologii Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej.
2. Integracja środowisk kresowych.
3. Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Prabuty.
4. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
5. Rozwijanie turystyki rowerowej.

II. Organizator

Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków
Adres: 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 22

Kierownictwo rajdu:

Andrzej Mosiejczyk tel. 603 501 717
Jędrzej Krasiński tel. 695 267 700
Krzysztof Papis
Krzysztof Wojewódzki

III. Współorganizatorzy

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22.

IV. Termin rajdu

Rajd odbędzie się 14 lipca 2018 roku (sobota).

V. Trasa rajdu

1. Główna trasa rajdu przebiega przez: ul. Kuracyjną, Sanatoryjną (nawierzchnia  betonowa), Patyry, przecina Chodkiewicza,  polną drogą do „zwalonego mostu” na rzece Liwie i następnie w prawo pod górkę do drogi na Grażymowo.  Następnie kierujemy się w lewo i dalej drogą na Grażymowo za transformatorem w lewo  ( zielonym szlakiem napoleońskim ) w  stronę Pałatyk . W Pałatykach za zabudowaniami skręcamy w lewo i jedziemy w stronę Stańkowa.  Przed mostkiem na Liwie skręcamy w prawo. Na szczycie drugiej górki skręcamy w lewo wjeżdżając w las i jedziemy w stronę Karolewa. Następnie  kierujemy się w prawo i lasami ( oznaczoną trasą ) dojeżdżamy do pierwszych zabudowań w Jawtach i dalej w prawo w stronę Grażymowa. Z Grażymowa w lewo do nasypu i dalej w lewo za kanałem łączącym jeziora Grażymowskie i Mateczne polem do Pólka. Przed drogą asfaltową, nie dojeżdżając do starego przejazdu kolejowego  skręcamy na nasyp kolejowy i wracamy w stronę Prabut.  Za mostkiem łączącym jeziora skręcamy w lewo na zielone lotnisko. Za lotniskiem skręcamy w prawo, mijamy Stary Kamień, przejeżdżamy przez osiedle sanatoryjne i następnie w lewo na betonówkę, jeszcze raz w lewo i przy garażach wg oznakowania do mety na stadionie.

Rajd podzielony jest na 3 trasy:

1. Trasa dla „zawodowców” oznaczona kolorem czerwonym –  wyścig,  składa się z dwóch okrążeń opisanych powyżej ( drugie okrążenie zaczynamy bez wjeżdżania na stadion, z betonówki jedziemy bezpośrednio do ul. Patyry i dalej). Dystans 54 km.

2. Trasa rekreacyjna składa się z jednego okrążenia trasy dla „zawodowców”, w związku z tym również jest oznaczona kolorem czerwonym. Dystans 27 km.

3. Trasa rodzinna (10 km) oznaczona kolorem zielonym, opisana poniżej:

Start ze stadionu, następnie ul. Kuracyjna, Patyry, Chodkiewicza, Grażymowo, nasyp kolejowy w stronę Prabut, na pierwszym skrzyżowaniu w lewo i przy garażach w prawo następnie ul. Sanatoryjną do mety na stadionie.

Rajd prowadzony jest głównie na drogach gruntowych należących do Nadleśnictwa Susz a także na drogach śródleśnych i śródpolnych. Nawierzchnia dróg gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o średnich i niewielkich różnicach wzniesień. Opisane trasy rajdu mogą uleć niewielkim modyfikacjom.

VI. Przebieg rajdu

1. Zbiórka uczestników rajdu:

14 lipca 2018 roku (sobota) 10 minut przed startem na stadionie w Sanatorium .

2. Start rajdu:

Start rajdu dla kategorii rodzinnej odbędzie się o godzinie 10:30. Dla  pozostałych uczestników –kategoria rekreacyjna i „zawodowcy” start odbędzie się  o godz. 11:00.

Trasa główna:
jedna pętla około 27 km
dwie pętle około 54 km
trasa rodzinna około 10 km

4. Zakończenie rajdu około godz. 17:00

Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

VII. Organizacja rajdu

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. Zgłoszenia do uczestnictwa w rajdzie przyjmowane będą na stronie www.elektronicznezapisy.pl a także w biurze zawodów w dniu 14.07.2018 od godz. 8:00 do godz. 10:15.  Biuro zawodów mieścić się będzie na stadionie. Płatności za uczestnictwo w rajdzie (dla osób, które nie dokonały wpłaty przez internet) oraz odbiór pakietów startowych dokonywane będą w biurze rajdu w godzinach pracy biura ( 800 – 1015 ). Płatności za uczestnictwo można dokonać także przy zgłoszeniu na stronie www.elektronicznezapisy.pl,  przez serwis DotPay. Uczestnicy, którzy do dnia 16 czerwca 2018 r., przy zgłoszeniu podadzą rozmiar koszulki, otrzymają koszulkę o takim rozmiarze w pakiecie startowym.

2. W rajdzie planuje się udział do 250 osób. Dopuszcza się udział w rajdzie uczestników, którzy nie mogli dokonać zgłoszenia, ponieważ nabór został zamknięty ze względu na ograniczenie do 250 osób. Osoby te mogą przejechać jedną z wybranych tras, nie dokonując wpłaty wpisowego. Nie otrzymują numeru startowego i pakietu startowego, tym samym nie będą objęte pomiarem czasu.

3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Osoby zgłoszone do uczestnictwa w rajdzie przez internet, które nie zgłoszą się do weryfikacji w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów (8:00-10:15)  zostaną skreślone z listy uczestników.

4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

5. Uczestnicy rajdu startują ze startu wspólnego i poruszają się na trasie rajdu z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym.

6. Nad bezpieczeństwem startu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.

7. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapewnienia sprawnych rowerów, mogących uczestniczyć w ruchu drogowym oraz do zapewnienia własnego serwisu technicznego i apteczki.

8. Dystans 54 km (dwie pętle) jest wyścigiem z nagrodami. Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody:

I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce 100 zł

Pozostali uczestnicy pokonują trasę rajdu w tempie dostosowanym do swoich możliwości. Czas przejazdu nie jest dodatkowo punktowany. Ustala się limit czasowy – 3 godziny 15 minut, na pokonanie tras rajdu. Powyżej limitu czasy nie będą mierzone.

 9. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych, która ma umieszczony na kamizelce bezpieczeństwa napis: KONIEC RAJDU.

10. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik organizuje powrót do miejsca zamieszkania własnym staraniem.

11. W przypadku konieczności udzielenia pomocy medycznej należy korzystać z telefonów alarmowych które zostaną podane przy odbiorze numerów startowych.

12. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych: 112 telefon alarmowy policji, 999 telefon alarmowy pogotowia ratunkowego

VIII. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne – 30 złotych od osoby przy wpłacie przy zgłoszeniu przez internet, 40 złotych od osoby przy wpłacie w dniu zawodów w biurze zawodów. Osoby do lat 18 nie ponoszą opłat za uczestnictwo w rajdzie. Opłaty można dokonać przez serwis DotPay, przy zgłoszeniu na  stronie www.elekronicznezapisy.pl, a także w dniu zawodów w biurze zawodów.

2. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.

3. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

4. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nieletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.

5. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

6. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze.

7. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

8. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

IX. Obowiązki uczestników rajdu

1. Przestrzeganie regulamin rajdu.

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownictwo rajdu, oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

4. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.

5. Stosowanie się do zakazów:

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2) używania otwartego ognia,
3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,

6. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

7. Noszenie w sposób widoczny, przez cały czas trwania rajdu, numeru startowego przekazanego na starcie rajdu.

8. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

1) zabrania na trasę rajdu telefonu komórkowego,
2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

2. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

3. Jadąc jednym rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m.

4. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

5. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu.

6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

XI. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

1. Pakiet startowy o wartości 30 zł.

2. Medal dla każdego uczestnika, który dotarł do mety rajdu.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas startu i na mecie rajdu przez służby porządkowe.

4. Opieka medyczna ( karetka z zespołem medycznym )

5. Bufet na mecie rajdu.

6. Festyn na zakończenie rajdu z oprawą muzyczną.

XII. Postanowienia końcowe

1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.

5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.

7. Uczestnik rajdu podpisuje oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.

13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub pracownika służb organizatora wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego regulaminu do dnia przeprowadzenia imprezy.

14. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.