Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach informuje rodziców dzieci w wieku od 7 do 20 lat, uczących się w szkołach podstawowych, dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych), szkołach artystycznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, którzy jeszcze nie złożyli wniosków o przyznanie świadczenia „DOBRY START” (300+), że:

  1. czas składania wniosków o w/w świadczenie kończy się z dniem 30 listopada 2018 r.
  2. wyprawka dla ucznia DOBRY START należy się bez względu na dochód w rodzinie, na każde dziecko uczące się do 20 roku życia.

Wniosek można złożyć online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, lub drogą tradycyjną (papierową) w pokoju nr 4 oraz  w pokoju nr 5 MGOPS w Prabutach, ul. Łąkowa 24

Wnioski do pobrania na stronie: www.mgops.prabuty.pl  lub w formie papierowej w MGOPS Prabuty, Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych, pok. nr 4 i 5.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018 r. pozostawi się bez rozpatrzenia.