Urząd Miasta i gminy Prabuty informuje, iż w 2018 roku możliwe jest ubieganie się o przyznanie dotacji ze środków Miasta i Gminy Prabuty na:

  1. Demontaż, transport, składowanie pokryć dachowych zawierających azbest;
  2. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;

Kwestie związane z udzielaniem dotacji celowej na finansowanie przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków określone zostały w Uchwale Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z 3 kwietnia 2017 roku, kwoty dotacji wynoszą do 90% kosztów demontażu, transportu, składowania pokryć dachowych zawierających azbest, jednak nie więcej niż:

  1. 500 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest;
  2. 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się: transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest;

Wysokość dofinansowania udzielonego na realizację jednego przedsięwzięcia, związanego z demontażem, transportem, składowaniem pokryć dachowych zawierających azbest nie może przekroczyć kwoty 1500 zł.

Wysokość dofinansowania udzielonego na realizację jednego przedsięwzięcia, związanego z transportem, składowaniem pokryć dachowych zawierających azbest nie może przekroczyć kwoty 900 zł.

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków wysokość dofinansowania udzielonego na realizację przedsięwzięcia, związanego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi do 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 3000 zł na jedno zrealizowane przedsięwzięcie.

Wnioski o przyznanie dotacji na realizację w/w przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska przyjmowane są na bieżąco, do wyczerpania środków w budżecie na dany rok.

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji do realizacji przedsięwzięć przystąpić można po złożeniu do gminy wniosku o przyznanie dotacji i podpisaniu umowy dotacji. Nie będą dofinansowywane przedsięwzięcia wykonane przed podpisaniem z gminą umowy dotacji. Wzory formularzy wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty bip.prabuty.pl w zakładce poradnik klienta – ochrona środowiska. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie uzyskać można również w pok. nr 5A Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub pod nr tel: 0-55 262 41 52.