Instytucja Szkoleniowa LaSoleil Monika Piecuch ogłasza realizację projektu pod tytułem: ,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’ realizowanego w ramach PO WER na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 88 osób (49 kobiet oraz 39 mężczyzn) biernych zawodowo do 29 roku życia z województwa pomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku.

thumbnail of Info pomorska aktywizacjathumbnail of Plakat pomorska aktywizacja